Ώρες συνεργασίας εκπ/κών

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Η μηνιαία συνάντηση κάθε τμήματος γίνεται την τρίτη Δευτέρα κάθε μήνα ή την επόμενη εργάσιμη στις 13.15 έως 14.00 μ.μ.

ΤΑΞΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Α΄

Κλεονίκη Βασιλειάδου

Πέμπτη

11.45 έως 12.25 μ.μ.

Β΄

Σοφία Μαυρουδή

Τρίτη

11.45 έως 12.30 μ.μ.

Γ΄

Κων/ντίνος Τζάτζης

Πέμπτη

10.45 έως 11.30 π.μ.

Δ΄

Κοσμάς Μπίρτσος

Τετάρτη

10.45 έως 11.30 π.μ.

Ε1΄

       Γεώργιος Μπίζιος 

Τετάρτη

10.45 έως 11.30 π.μ.

ΣΤ΄

         Αικατερίνη Καζακλάρη

Τρίτη

10.45 έως 11.30 π.μ.

Τμ. Ένταξης
        Ευγενία Ζηκούλη
Τετάρτη 11.30 έως 12.30 μ.μ.
Ολοήμερο         Μάρκος Βλάχος Τετάρτη 13.15 έως 14.55 π.μ.
Αγγλικών Μουτιάδου Κλειώ Δευτέρα 10.οο έως 10.45  μ.μ.
Φυσ.  Αγ.

Αμπατζίδου Μαρία

Τετάρτη

1ο.οο έως 1ο.45 π.μ.

ΤΠΕ Αγγελίδου Παρασκευή Τρίτη 13.15 έως 14.00 π.μ.
ΤΠΕ
Μπαταγκιώνης Βασίλειος Τετάρτη 11.45 έως 12.25 π.μ.
Γερμανικών